ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عبارت ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران واحدهایاقتصادیدرصدقابلتوجهیازداراییهایخودرابهصورتموجودیهاینقدینگهداریمینمایند. اینامرازدیرباز،نظ ژوهشگرانرادرموردعواملمؤثربرمیزاننگهداریاینگونهداراییها،بهخودجلبکرده است . یکی از مهمترین این عوامل کیفیت سود است که با ایجاد عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران و به موجب آن هزینه تأمین مالی خارجی، شرکت اقدام به نگهداشت سطحی از وجه نقد مینماید. عمدتأ انتظار می رود شرکتهای با وجوه نقد مازاد دارای ریسک کمتری باشند، اما بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که نگهداری وجه نقد مازاد و راکد، بازده کمی دا ... دریافت فایل ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی رابطه بین محافظه کاری و نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از ژیکو بررسی رابطه بین محافظه کاری و نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 17 چکیدهدر این تحقیق، رابطه بین محافظه کاری با نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یکتحقیق کاربردی و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادیاست و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضرشرکتهای منتخب پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله بینسالهای 3133 3131 میباشد و با توجه به محدودیتهای اعمال شده در جامعه آماری، -اطلاعات مربوط به 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری و انتخابگردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راهحلهای نهایی، از شیوههایآماری با استفاده از نرمافزار ا ل و ایویوز اقدام به تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیات شدهاست. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان میدهد بین محافظه کاری و نگهداشتوجه نقد در شرکتهای پذیرفته ش ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 18 چکیدههدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های -تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش ازنرم افزار eviews 8.1 استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با عدم پذیرشفرضیه پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها تاثیرگذار نیست.کلمات کلیدی:کیفیت حسابرسی ، اقلام تعهدی اختیاری ، بورس اوراق بهادار تهران، پانل دیتا. با بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(سیاست تقسیم سود ، سطح بدهی و رشد سرمایه گذاری پرداخته و رابطه این متغیرهای مالی را با ارزش شرکت در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

داده های ضریب بتای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 تا 93

داده های ضریب بتای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 تا 93 داده های ضریب بتای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93، در قالب فایل excel و در حجم 10 صفحه. این فایل شامل ضریب بتا مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 5 ساله ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 20 چکیدهبررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در « هدف اصلی این تحقیقبورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 بود که در این راستا نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان »متغیرهای مستقل و نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام به عنوان متغیرهای وابسته میباشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیزبه عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی ورگرسیون چندگانه است.نتایح تحقیق نشان داد نسبت نوسانات سود با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام ارتباط مع و معناداری دارد. کیفیتاقلام تعهدی با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام ارتباط مستقیم و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترل نشانداد اندازه شرکت ارتباط مستقیمی با بازده سهام دارد و اهرم مالی ارتباط مع ی با بازده سهام د ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 13 چکیدههدف این پژوهش، بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل -داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است ) 490 شرکت - 5 سال(. برای تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده ی پژوهش از نرم افزار eviews 8.1 استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته درارتباط با تایید فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی تاثیرگذار است .کلمات کلیدی: حسابداری محافظه کاری ، جریان های نقدی عملیاتی و پانل دیتا. با بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بورس تهران دوشنبه 30 اسفند 95 تعطیل است

مدیر عامل بورس اوراق بهادار با بیان اینکه روز شنبه 28 اسفند ماه 95 آ ین روز کاری بورس اوراق بهادار تهران محسوب می شود، عنوان کرد: این شرکت هنوز برنامه ای برای عرضه اولیه سهام هیچ شرکت جدیدی در دستور کار ندارد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ثشرق

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند روز چهارشنبه مورخ 04/04/1393 نماد شرکت سرمایه‎گذاری مسکن شمال شرق برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 485 امین شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ های بازار دوم با توجه به انتقال سهام شرکت مذکور از فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران آماده انجام معامله می باشد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ثشرق

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند روز چهارشنبه مورخ 04/04/1393 نماد شرکت سرمایه‎گذاری مسکن شمال شرق برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 485 امین شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ های بازار دوم با توجه به انتقال سهام شرکت مذکور از فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران آماده انجام معامله می باشد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 9 چکیده :هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیهشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که طی سال های 1389 تا 1393 در بورس فعالیت داشته اند جهت تعیین حجم نمونهمناسب از این جامعه، از روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت های نمونه گیری 1۲۵ شرکت انتخاب شده اند. در نهایت نتایج نشان داد که بین تمرکزمالکیت و ارزش افزوده اقتصادی شرکت، بین تمرکز مالکیت و بازده دارایی های شرکت، بین تمرکز مالکیت و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و بین تمرکزمالکیت و ارزش بازار شرکت رابطه معناداری وجود دارد.کلید واژه: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش بازار، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ،تمرکز مالکیت با بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رتبه بندی شرکت ها از منظر حاکمیت شرکتی

مدیر نظارت بر شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران گفت: مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران پس از مطالعه روش های رتبه بندی شرکت ها از منظر حاکمیت شرکتی، و دریافت نظرات اساتید، صاحبنظران و جامعه ی، با هدف محاسبه شاخص حاکمیت شرکتی، برای اولین بار اقدام به محاسبه امتیاز و تعیین رتبه حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کرده است. در ادامه مطلب بخوانید. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فایل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران فایل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران(آمار متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فرابورس ایران:

بازار فرابورس ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با مجوز شورای عالی بورس به منظور توسعه صدور و مبادله ابزارهای مالی تشکیل شده است. دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، در ۴ بازار صورت می گیرد؛ که در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت، انواع اوراق بهادار پذیرفته و در بازار سوم، تنها عرضه اوراق بهادار انجام می شود.تفاوت بازار فرابورس ایران با بورس اوراق بهادار تهران:1- ورود به بازارهای فرابورس ایران در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران شرایط و ا امات کمتر و سهل تری برای پذیرش اوراق بهادار دارد. همچنین تنوع بازارها در فرابورس نسبت به بورس بیشتر است (همانطور که در مطالب آشنایی با بازار سرمایه ایران (۱) و آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲) آمد، در فرابورس ۵ بازار؛ بازار اول ،دوم، سوم یا عرضه، چهارم یا ابزارهای نوین مالی و بازار پایه داریم و در بورس ۲ بازار؛ اول و دوم داریم).2-دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طبق “دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران” مصوب اول دی ۱۳۸۶ انجام می شود. در حالی که پذیرش اوراق بهادار در فرابورس ایران بر مبنای دستو ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با رشد شرکت )در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران(

اختصاصی از رزفایل بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با رشد شرکت )در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران( با و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 17 چکیدهقیمت گذاری اقلام تعهدی یک مسئله اساسی، در حسابداری است. مجموع اقلام تعهدی اختیاریدارای قدرت تبیین کنندگی رشد شرکت است. رشد یکی از مراحل چرخه عمر شرکت می باشد. درشرکت های در حال رشد، ارزش گذاری مبتنی بر سود است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بینرشد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. میباشد جامعه آماری ما شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی سال های 9831 تا 98318 می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رشدشرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار وجود دارد.واژه های کلیدی: رشد شرکت، اقلام تعهدی اختیاری، قیمت گذاری. با بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با رشد شرکت )در شرکت های پذیرفته شده در بازار ب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تأثیر شهرت حسابرس بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تأثیر شهرت حسابرس بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 17 چکیدهدر مطالعه حاضر، با تأکید بر نقش نظارتی حسابرسی، به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسیو شاخصههای آن بر معاملات با اشخاص وابسته پرداخته شد. به این منظور، از دادههای131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج بررسیها نشان داد که اندازه موسسهحسابرسی و رتبه کیفیت موسسه حسابرسی دارای تأثیر مع و معنادار بر معاملاتبا اشخاص وابسته هستند و به این ترتیب، شهرت حسابرس و کیفیت حسابرسی دارایتأثیر مع و معنادار بر معاملات با اشخاص وابسته میباشد.واژگان کلیدی: اندازه موسسه حسابرسی، رتبه کیفیت موسسه حسابرسی، معاملات بااشخاص وابسته. با بررسی تأثیر شهرت حسابرس بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پروپوزال رشته حسابداری با عنوان بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یاری فایل پروپوزال رشته حسابداری با عنوان بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . پروپوزال رشته حسابداری با عنوان بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با پروپوزال رشته حسابداری با عنوان بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

اختصاصی از ژیکو بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با و پر سرعت . نمونه ای کامل از پایان نامه...فرمت :pdf... با بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تاثیر تجدید ارایه صورتهای مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی تاثیر تجدید ارایه صورتهای مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 7 چکیده تجدید ارائه را می توان یک رویداد با اهمیت دانست که نشان دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه ای دال -برتشریک مساعی مدیریت غلط می باشد.واقعیت این است که اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سالهای متمادیصورت های مالی خود را تجدید ارائه می نمایند. با توجه به ماهیت گسترده تجدید ارائه صورت های مالی در بازار اوراق بهادار کشورمان طی سالهای گذشته، طبیعی است چگونگی تاثیر تجدید ارائه ها بر عملکرد و رشد شرکت، در فرایندهای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرند .در اینمطالعه با تاکید بر موضوع تجدید ارائه، به بررسی ارتباط آن با بازده سهام پرداخته شده است . جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات 1080 سال شرکت بین سال های1387 تا 1392 بوسیله رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از ژیکو بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 17 چکیده در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق -بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیبموجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می شود و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، بهه منوهورحداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر ارزش شرکت می باشد . روش مورد اسهتفاده در ای هن پهووه روش توص هیفی -مقایسه ای می باشد و نمونه آماری شامل 104 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران که در طی سال های 1388 - 1393 فعال بوده اند استفاده شهدهاست. ابتدا شرکتهای مرتبط شناسائی و اطلاعات مربوط است اج واز طریق روشهای آماری و رگرسیون اقدام به آزمون فرضیه هها شهده اسهت.نتایج آماری بدست آمده گواه برتاثیر ساختارسرمایه بیشتر از سیاست تقسیم سود بر ارزش ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . پایان نامه کارشناسی ارشد تعداد صفحات 130 صفحه فصل اول : کلیات فصل دوم: ادبیات پژوهش فصل سوم:روش پژوهش فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و ماخذ پیوستها با بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار پاو وینت با موضوع آشنایی با بورس اوراق بهادار، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، معرفی بورس، بورس کالا، مزایای بورس اوراق بهادار از سه دیدگاه اقتصاد کلان، مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فایل ا ل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی دادماه 95

فایل ا ل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی دادماه 95 دسته: حسابداری فرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 عنوان: فایل ا ل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی دادماه 95 دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی فرمت : excel این فایل شامل فایل ا ل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی دادماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود. بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل ا ل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی دادماه 95 , فایل ا ل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی دادماه 95 , داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 9چکیدهویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، نقش غیرقابل انکاری در ارتقای کیفیت اطلاعات صورت های مالی دارند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ،محافظه کاری حسابداری است. ادعا می شود که محافظه کاری حسابداری نقش با اهمیتی در مورد سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری و به ویژه ارزی وظیفه مبا مدیر داشته باشد.در این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران پرداخته شده است. 103 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1392 - 1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گیرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار - eviews مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 8 / 41 / 0 تغییرات پاداش مدیران و 6 / 73 / 0 تغییرات مدیریت سود تحت تاثیر محافظه کاری حسابدا ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 13 چکیدههدف این پژوهش، بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل -داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1394 بررسی شده است ) 490 شرکت - 5 سال(. برای تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده ی پژوهش از نرم افزار eviews 8.1 استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته درارتباط با تایید فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی تاثیرگذار است .کلمات کلیدی: حسابداری محافظه کاری ، جریان های نقدی عملیاتی و پانل دیتا با بررسی نقش حسابداری محافظه کاری بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 31 چکیدهاین تحقیق به بررسی تاثیرنقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می پردازد . حاکمیت شرکتی برمبنای چهار معیار درصداعضای غیر موظف هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی، سطح مالکیتنهادی و تمرکز مالکیت نهادی مورد اندازه گیری قرار می گیرد. لذا در این تحقیق رابطه نقدشوندگی سهام با حاکمیت شرکتی برمبنای این چهار معیار سنجیده می شود. با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی 1386 تا 1393 و با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیونی وبه کمک نرم افزار های excel ،eview ، نتایج تحقیق نشان داد که نقدشوندگی سهام شرکت ها با ارزش شرکت، درصد مالکیت مدیریتی، سطح مالکیت نهادیو تمرکز مالکیت نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد کهنقدشوندگی سهام با درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره ب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی خطاهای مدل های خطی و غیرخطی در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یاری فایل بررسی خطاهای مدل های خطی و غیرخطی در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 14 چکیدههدف اصلی این تحقیق بررسی خطاهای مدل های خطی و غیر خطی در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد. در این تحقیق از روش کشف معرفت جهت بررسی موضوع استفاده شده است. در بررسی خطاهای مدلهای شاخص بورس اوراق بهادار تهران دو روش مدنظر قرار گرفت که عبارتند بودند از:شبکه های عصبی فازی ومدل خطی آریما.اولاً نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که رفتار شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران خطیاست و بررسی پیش بینی با روش های خطی خطای کمتری را پیش بینی می کند و ثانیا با توجه به سطح خطای بسیا ایین در بررسی خطاهای مدل های شاخص بورس اوراق بهادار تهران می توان نتیجه گرفت که الگوی مشخصی دررفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.کلمات کلیدی : شبکه های عصبی فازی ؛شاخص بورس ؛ بورس اوراق بهادار تهران؛آریما با بررسی خطاهای مدل های خطی و غیرخطی در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93

داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93فرمت: excelضریب بتا از جمله متغیرهای مهم حسابداری می باشد که در تحقیقات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد به عنوان متغیر مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این فایل شامل ضریب بتا مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی5 ساله 1389 الی 1393 می باشد که می توان از آن در برآورد مدل رگرسیونی استفاده کرد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر رشد دارایی ها و بدهی ها بر بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، چکیده: تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی رابطه ی بین رشد دارایی ها و بدهی های شرکت با بازدهی سهام می پردازد تا درصورت برقراری ارتباط، قدرت پیش بینی این عوامل را در قبال تغییرات بازدهی سهام تعیین نماید. در واقع محقق به دنبال پاسخگوئی به این سئوال است که آیا ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر رفتار فرار مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر رفتار فرار مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 15 چکیده فرار مالیاتی به عنوان یک چالش اصلی در مسیر دستی به درآمدهای واقعی مالیاتی ت به حساب میآید. هدف اصلی این پژوهش، -بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس با رفتار فرار مالیاتی است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیتهای اعمال شده بر جامعه آماریبه منظور انتخاب نمونه، تعداد 69 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1393 انتخابگردید. آزمون فرضیههای آماری با استفاده از نرمافزار eviews 8 و دادههای تابلویی انجام شده است. در این تحقیق از کیفیت حسابرس و فرارمالیاتی به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و متغیر وابسته استفاده شده است که برای اندازهگیری فرار مالیاتی از معیار نسبت تفاوت بین درآمدمشمول مالیات قطعی شده و سود مشمول مالیات ابرازی به مجموع داراییها استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میدهد کهمیان کیفیت حسابرس و رفتار فرار مالیاتی رابطه منفی برقرار است و با بررسی صورتهای مال ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فایل ا ل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فع ر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

فایل ا ل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فع ر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دسته: حسابداری فرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 عنوان: فایل ا ل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فع ر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی فرمت : excel این فایل شامل فایل ا ل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فع ر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود. بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل ا ل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فع ر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 , فایل ا ل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فع ر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 , داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد ... ادامه در لینک سایت منبع ...

داده های ضریب بتای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 تا

داده های ضریب بتای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 تا 93فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: xlsxتعداد صفحات: 10حجم فایل: 24 کیلوبایت قیمت: 95000 تومان توضیحات:داده های ضریب بتای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93، در قالب فایل excel و در حجم 10 صفحه.از جمله متغیرهای مهم حسابداری، ضریب بتا می باشد که در تحقیقات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد به عنوان متغیر مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این فایل ا ل شامل ضریب بتا مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی5 ساله 1389 الی 1393 می باشد که می توان از آن در برآورد مدل رگرسیونی استفاده کرد. پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

برترین تحقیق:مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در

مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندسته: حسابداری- مدیریت مالیفرمت:word ( قابل ویرایش)تعداد صفحات: 102این فایل شامل مقاله با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است:... مقاله بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از چند هزار فایل آماده شده سایت دانشگذر می باشد برای مطالعه و دریافت آنی آن به لینک زیر بروید ===================ایمیل های پشتیبانی اختصاصیinfo@cero.ir cero.ir@yahoo.com ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پایان نامه بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد

پایان نامه بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: خلاصه و چکیده تحقیق:بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای یداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد ید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزی سهام شرکت ها بپردازند.این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

افزایش ۸۷ واحدی اوراق بهادار در بورس

کارشناس بورس اوراق بهادار استان گفت: شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز با ۸۷ واحد افزایش نسبت به دیروز، معاملات به عدد ۷۹ هزار و ۳۹۰ واحد رسید. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازا او وینت آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار تهران در قالب 31 اسلاید، بخشی از متن: افزایش سرمایه یعنی شرکت به منظور توسعه سرمایه اش یا همان تعداد سهامش را افزایش دهد. و سهام جدید 1000 ریالی بفروشد. هر سهامدار به نسبت سهمی که دارد حق شرکت در افزایش سرمایه را دارد و به او حق تقدم ید سهام تعلق ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازا او وینت آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار تهران در قالب 31 اسلاید، بخشی از متن: افزایش سرمایه یعنی شرکت به منظور توسعه سرمایه اش یا همان تعداد سهامش را افزایش دهد. و سهام جدید 1000 ریالی بفروشد. هر سهامدار به نسبت سهمی که دارد حق شرکت در افزایش سرمایه را دارد و به او حق تقدم ید سهام تعلق ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازا او وینت آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار تهران در قالب 31 اسلاید، بخشی از متن: افزایش سرمایه یعنی شرکت به منظور توسعه سرمایه اش یا همان تعداد سهامش را افزایش دهد. و سهام جدید 1000 ریالی بفروشد. هر سهامدار به نسبت سهمی که دارد حق شرکت در افزایش سرمایه را دارد و به او حق تقدم ید سهام تعلق ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازا او وینت آشنایی با بازار بورس اوراق بهادار تهران در قالب 31 اسلاید، بخشی از متن: افزایش سرمایه یعنی شرکت به منظور توسعه سرمایه اش یا همان تعداد سهامش را افزایش دهد. و سهام جدید 1000 ریالی بفروشد. هر سهامدار به نسبت سهمی که دارد حق شرکت در افزایش سرمایه را دارد و به او حق تقدم ید سهام تعلق ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 14 چکیدههدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاراندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علیبوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 145 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1394 بررسی شده است ) 1015 شرکت - 7سال(. برایاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می eviews تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار 6دهد بین هزینه سود انباشته با توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران رابطه معناداری یافت نشد.کلمات کلیدی: هزینه سود انباشته ، توانایی پیش بینی سودهای آتی ، سرمایه گذاران و پانل دیتا.بررسی با رابطه بین هزینه سود انباشته و توانایی پیش بینی سودهای آتی توسط سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا ... ادامه در لینک سایت منبع ...

داده های ضریب بتای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 تا

داده های ضریب بتای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 تا 93فرمت فایل ی: .zipفرمت فایل اصلی: xlsxتعداد صفحات: 10حجم فایل: 24 کیلوبایت قیمت: 96000 تومان توضیحات:داده های ضریب بتای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93، در قالب فایل excel و در حجم 10 صفحه.از جمله متغیرهای مهم حسابداری، ضریب بتا می باشد که در تحقیقات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد به عنوان متغیر مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این فایل ا ل شامل ضریب بتا مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی5 ساله 1389 الی 1393 می باشد که می توان از آن در برآورد مدل رگرسیونی استفاده کرد. پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 8 چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیماشی اجرا شده است. اطلاعات مورد نیازپژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده است. برای فراهم اطلاعات شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به متغیرهای پژوهش، مربوط به صورت های مالی شرکت ها می شود، از منابعمختلفی از جمله لوح های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ره آورد نوین استفاده شد. جامعه اماری پژوهششامل، حسابداران و حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار واساتید هیئت علمی های آزاد استان لرستان در رشتههای حسابداری و مدیریت و اقتصاد بوده از روش نمونه گیری احتمالی جهت توزیع پرسشنامه استفاده گردیده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات معمولیاستفاده خواهد شد. نتایج پژ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی اثر سرمایه گذاران نهادی بر رابطه تخصص حسابرس در صنعت با ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل بررسی اثر سرمایه گذاران نهادی بر رابطه تخصص حسابرس در صنعت با ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 15 چکیدهیکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار برتصمیمات سرمایه گذاران ریسک و بازده حاصل از طرح هایسرمایه گذاری می باشد، وجود سهامدان نهادی و متخصص می تواند موجب نظارت کارآمد و موثرتریبر فرآیندهای شرکت ها شود و در نتیجه بر ریسک و بازده شرکت ها تاثیر گذار باشند. هدف از تحقیقحاضر بررسی اثر سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با ریسک پذیریشرکت ها می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر طی بازه زمانی 8317 تا 8313 بررسی شده است و برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخصصحسابرس در صنعت اثر منفی و معناداری بر ریسک پذیری شرکت ها دارد و سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری اثر معناداری دارند.کلمات کلیدی: تخصص حسابرس، مالکیت نهادی و ری ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نوسانات نسبت قیمت به سود هر سهم و بازدهی بازار شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نوسانات نسبت قیمت به سود هر سهم و بازدهی بازار شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 15 چکیده:موضوع نوسانات قیمت سهام به همراه میزان بازدهی مورد انتظار آن مدتهاست که از مسائل مطرح در مدیریت مالی است و هموارهعوامل موثر بر آن مورد توجه این حوزه بوده است .از سوی دیگر در شرکتها نیز تصمصم گیری درباره نحوه پیش بینی بازده بازار یکیاز مهم ترین تصمیمات و پیش بینی ها محسوب می شود.نسبت قیمت به سودسهام نیز نشان دهنده بازده مورد انتظاری است که سهام داران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کردهاند در آینده از شرکت دریافت خواهند کرد.این پدیده ) نسبت p/e ( برای سرمایه گذاران استراتژی باقوه ای جهت انجام سرمایه گذاری می باشد که بازده بیشتری از راههایدیگر مورد استفاده حاصل می نماید.از سوی دیگر اندازه شرکتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ایجاد شده در ارتباط با بازدهی بازار سهام می باشد. لذا در این تحقیقبر آن شدیم تا اثر اندازه شرکت را بر این دو متغیر)نسبت p/e و بازدهی( بررسی کنیم.واژگان کلیدی: ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار پاو وینت " آشنایی با بورس اوراق بهادار " در حجم 43 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل معرفی بورس، بورس کالا، مزایای بورس اوراق بهادار از سه دیدگاه اقتصاد کلان و سرمایه گذاران، پنجاه شرکت فعال تر، ،میزان داد و ستد سهام در تالار معاملات ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار

پاو وینت آشنایی با بورس اوراق بهادار پاو وینت " آشنایی با بورس اوراق بهادار " در حجم 43 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل معرفی بورس، بورس کالا، مزایای بورس اوراق بهادار از سه دیدگاه اقتصاد کلان و سرمایه گذاران، پنجاه شرکت فعال تر، ،میزان داد و ستد سهام در تالار معاملات ... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تاثیر بهینه سرمایه در گردش خالص بر ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل تاثیر بهینه سرمایه در گردش خالص بر ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 13 چکیدهدر این تحقیق، به بررسی تعیین اثر سرمایه در گردش بهینه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشده است. از آن جایی که سرمایه در گردش غیرضروری و ناکارا به دلیل پیامدهای منفی بر ثروت سهامداران مطلوب شرکت ها نیست،بنابراین سیاست مدیریت سرمایه در گردش بهینه و کارا برای شرکت ها امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. دوره زمانی تحقیقپنج ساله از سال 1389 تا 1393 می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران استو نمونه تحقیق به روش حذفی سیستماتیک تعیین شده است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.نتایج به دست آمده بیانگر این است که سرمایه در گردش خالص اثر معنادار بر بازده سهام، بازده دارایی ها، سرمایه گذاری های آتیدارد ولی اثر معنادار بر ریسک شرکت ندارد.واژه های کلیدی: ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 19 چکیدههدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نقش مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد . برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات مربوط به ادبیات و بخش تئوریکپژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برایآزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 98 شرکت طی سالهای 1390 تا 1394 استفاده شده است. اطلاعاتمورد نیاز از پایگاه های اینترنتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین است اج، ودر صفحه گسترده excel طبقه بن دند. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزا eviews 8 استفاده کرد. بسته به نرمال بودن یا نبودن دادهها که با استفاده از آزمون )جارک براو( و روش های آماری مشخص شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت -گرفته در ارتباط با رد فرضیه پژوهش به این نتیجه رسیدیم که مدیریت ریسک بر جریان های نقدی عملیاتی تاثیرگذار نیست.کلمات کلیدی: مدیریت ریسک ، جریا ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

زنگ آغاز معاملات امروز توسط مدیران شرکت همراه اول نواخته شد.

بازگشایی معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) برگزار شد و زنگ آغاز معاملات به صدا در آمد. روز 29 مرداد ماه مصادف با دومین سالروز عرضه سهام شرکت همراه اول در بورس اوراق بهادار تهران بود که در مراسمی نمادین ، اعلام آغاز معاملات به مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران س شد تا با نواختن زنگ معاملات، دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود. در جلسه­ای که با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران و مدیران بورس تهران برگزار شد، آ ین وضعیت شرکت همراه اول در محیط ب و کار و چالش و فرصت­های این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بورس تهران انتظار بازار سرمایه از شرکت را در حوزه اطلاع رسانی به موقع، شفافیت و توجه بیش از پیش به سهامداران حقیقی را مطرح کرد. این مراسم نمادین که در بورس های مطرح دنیا نیز مرسوم است، در روزها و مناسبت های خاص به ناشران و اعضای بورس اجازه داده می شود تا در بازگشایی بازار مشارکت داشته باشند. این مناسبت ها معمولا شامل سالروز پذیرش و عرضه سهام آن شرکت، سالروز تاسیس شرکت، روز امضای یک قرارداد مهم یا هر م ... ادامه در لینک سایت منبع ...

است اج مقادیر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

لطفا برای مشاهده و است اج مقادیر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران به سایت زیر مراجعه کنید: بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس

داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93فرمت: excelضریب بتا از جمله متغیرهای مهم حسابداری می باشد که در تحقیقات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد به عنوان متغیر مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این فایل شامل ضریب بتا مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی5 ساله 1389 الی 1393 می باشد که می توان از آن در برآورد مدل رگرسیونی استفاده کرد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

موضوعات پایان نامه های ارائه شده کارشناسی ارشد

موضوعات پایان نامه های ارائه شده کارشناسی ارشد1. مقایسه توان تبیین معیارهای سنتی و نوین در ارزی عملکرد2. ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره3. بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت گزارش گری مالی4. بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها5. بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود6. بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

طلا و نفت جهانی چگونه بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران اثر می گذارند؟

طلا و نفت جهانی چگونه بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران اثر می گذارند؟ با وجود تاثیرات انکار ناپذیر تغییرات قیمت جهانی نفت بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه ایران و تاخیر در اثرگذاری تغییرات قیمت نفت بر سودآوری و قیمت سهام شرکت­ها، شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران واکنش محدودی در قبال تغییرات قیمت جهانی نفت داشته است. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پایان نامه بررسی هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران و معیارها

پایان نامه بررسی هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران و معیارها پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارها ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فایل ا ل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

فایل ا ل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دسته: حسابداری فرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 عنوان: فایل ا ل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی فرمت : excel این فایل شامل فایل ا ل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود. بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل ا ل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 , فایل ا ل داده های شاخص کل بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 , داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فایل پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهرانبه صفحه فایل پاو وینت بررسی شرایط پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.توضیحات بیشتر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

فایل ا ل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95

فایل ا ل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95 دسته: حسابداری فرمت فایل: zip حجم فایل: 4 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عنوان: فایل ا ل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95 دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی فرمت : excel این فایل شامل فایل ا ل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود. بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل ا ل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95 , فایل ا ل داده های شاخص کل هم وزن بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیرماه 95 , داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بازارسازی اوراق گواهی پیش ید سکه در بورس اوراق بهادار

تهران - ایرنا - دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات اخیر این بانک در رابطه با تعمیق بازار طلا، از بازارسازی برای اوراق گواهی پیش ید سکه در بورس اوراق بهادار خبر داد. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قسمتی از متن: یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مست م سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار (تحقیق)

مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار(تحقیق) فرمت:وورد تعداد صفحات:58 ی مقدمه.......................................... 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار............... 2- 14 آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران........... 15-33 پذیرش شرکتها در بورس........................ 34- 40 مقدمه بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد شرایط من ... توضیحات بیشتر - 1,645 تومان ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپایان نامه رشته اقتصاد و حسابداری، بخشی از متن: یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مست م سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو ....[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمت pdf صفحات 17 چکیده در تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق -بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و تغییر این ترکیبموجب تغییرهزینه سرمایه شرکت می شود و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه بلندمدت، بهه منوهورحداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق حداکثر ارزش شرکت می باشد . روش مورد اسهتفاده در ای هن پهووه روش توص هیفی -مقایسه ای می باشد و نمونه آماری شامل 104 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران که در طی سال های 1388 - 1393 فعال بوده اند استفاده شهدهاست. ابتدا شرکتهای مرتبط شناسائی و اطلاعات مربوط است اج واز طریق روشهای آماری و رگرسیون اقدام به آزمون فرضیه هها شهده اسهت.نتایج آماری بدست آمده گواه برتاثیر ساختارسرمایه بیشتر از سیاست تق ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی رابطه مالکیت مدیران ،موسسه حسابرسی با بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی رابطه مالکیت مدیران ،موسسه حسابرسی با بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 14 چکیده:ساختار مالکیت از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. مسأله بحران مالی وموفق نبودن سازمان ها، به دلیل آثار منفی زیاد آن، همواره موضوعی درخور تأمل بوده است. نمونه ای از این آثار منفیشامل از دست دادن مشتریان، هدر رفتن منابع و زمان سازمان یا شرکت و سرانجام ورش تگی و ناتوانی در دستی به هدف های سازمان است.از این رو هدف از این پژوهش بررسی رابطه مالکیت مدیران ،موسسه حسابرسی شرکت بامساله اصلی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر توصیفی -استقرائی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری شامل 120 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد، که از ابتدا 1388 تا پایان 1392 در بورس فعال بوده اند. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از نرم افزارهایexcel و eviews استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها از روش های اقتصاد سنجی استفاده شد که با استفاده ازتحلیل رگرسیون ... ادامه در لینک سایت منبع ...

بررسی رابطه ی بین مالکیت خصوصی با معیارهای ارزی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه ی بین مالکیت خصوصی با معیارهای ارزی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت . مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 13 چکیدهبازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا میکند و ارزی عملکرد یکی از مهمترین مسائل حوزه اقتصاد مالیاست. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطة بین مالکیت خصوصی با معیارهای ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 49 شرکت از بین جامعة آماری، که اطلاعاتمورد نیاز برای دورة پنج سالة مورد پژوهش ) 68 49 ( قابل دسترسی بود، انتخاب شد. با توجه به معیارهای ارزی -عملکرد در پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل؛ نرخ بازده دارایی ها، نسبتارزش دفتری به ارزش بازار و ارزش افزوده اقتصادی بیانگر معیارهای ارزی عملکرد مالی می باشند. به منظورآزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطهای مثبتو معنیدار بین درصد مالکیت خصوصی با معیارهای ارزی عملکرد مالی شرکتها میباشد.واژگان کلیدی: مالک ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پاو وینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران

پاو وینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران به صفحه فایل پاو وینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید. توضیحات بیشتر ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت ارتباط ارزشی کیفیت سود و اثر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.