when do i want to face it idk

عبارت when do i want to face it idk مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه مطالب جستجو شده با ذکر منبع آن منتشر شده است لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت مجله مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت when do i want to face it idk میباشد.غزل *سقف سفالی*

*سقف سفالی * ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺍﺩ ﺟﻨﻞ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻟ ﺍﻡﺩﻟﺘﻨ ﺁﻥ ﻫﻮﺍ ﻋﺒﻮﺱ ﺷﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﺭﻭﺩ ﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﺪ ﺑﻮﺩﺎﺎﻥ ﺭﻭﺳﺎﻫ ﻗﻠﺒ ﺯﻏﺎﻟ ﺍﻡ ﻋﻤﺮ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺧﺰﺭ ﻣﻮﺝ ﺧﺰﻡ ﻭ ···ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸ ﺍﻫﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻍ ﺎ ﻧﻮﺭﺱ ﻫﺮ ﻮﻫﺎﻪ ﺍﻡﻫﺮ ﻨﺪ ﻪ ﺑﺮﺍ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺎ ﻧﻬﻢﻣ ﺷﺪ ﺍﻣﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﺍﻦ ﺳﻨ ﺑﺎﻟ ﺍﻡ؟؟ ﺗﺎ ﺮﻪ ﻣ ﻨﻢ ، ﺧﺰﻩ ها سبز می شوندﺍﺯ ﻧﺎﻭﺩﺍﻥ ﻮ ﺳﻘﻒ ﺳﻔﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺸﺖ ﻮﻩ ﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﻣ ﺭﺳﺪﺧﻮﺭﺷﺪ ﻫﻤﺸ ﺮﺗﻘﺎﻟ ﺍﻡ ﻫﺮ ﻨﺪ ، ﻣﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﺪﻥ ﺭﺳﺪﻩ ﺍﻧﺪﻣﻦ ﻧﻮﺭﺱ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻭ ﻣﻮﻩ ﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻟﻨﺮﻭﺩ ﺑﻮﺩ ··· ﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﺟﺎﺭ ﺳﺖ ، ﺯﺮ ﺁﻥ " ﻞ ﺧﺸﺘ " ﺎﻟ ﺍﻡ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻏﻼﻣ ﻞ ﺧﺸﺘ -- > ﻧﺎﻡ ﻠ ﺗﺎﺭﺨ ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺰﺷﻬﺮﻟﻨﺮﻭﺩ ‏( ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻨ ﺗﺮﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺯﻧﺪ ﺍﻡ ‏) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

غزل *سقف سفالی*

*سقف سفالی * ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺍﺩ ﺟﻨﻞ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻟ ﺍﻡﺩﻟﺘﻨ ﺁﻥ ﻫﻮﺍ ﻋﺒﻮﺱ ﺷﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﺭﻭﺩ ﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﺪ ﺑﻮﺩﺎﺎﻥ ﺭﻭﺳﺎﻫ ﻗﻠﺒ ﺯﻏﺎﻟ ﺍﻡ ﻋﻤﺮ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺧﺰﺭ ﻣﻮﺝ ﺧﺰﻡ ﻭ ···ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸ ﺍﻫﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻍ ﺎ ﻧﻮﺭﺱ ﻫﺮ ﻮﻫﺎﻪ ﺍﻡﻫﺮ ﻨﺪ ﻪ ﺑﺮﺍ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺎ ﻧﻬﻢﻣ ﺷﺪ ﺍﻣﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﺍﻦ ﺳﻨ ﺑﺎﻟ ﺍﻡ؟؟ ﺗﺎ ﺮﻪ ﻣ ﻨﻢ ، ﺧﺰﻩ ها سبز می شوندﺍﺯ ﻧﺎﻭﺩﺍﻥ ﻮ ﺳﻘﻒ ﺳﻔﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺸﺖ ﻮﻩ ﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﻣ ﺭﺳﺪﺧﻮﺭﺷﺪ ﻫﻤﺸ ﺮﺗﻘﺎﻟ ﺍﻡ ﻫﺮ ﻨﺪ ، ﻣﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﺪﻥ ﺭﺳﺪﻩ ﺍﻧﺪﻣﻦ ﻧﻮﺭﺱ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻭ ﻣﻮﻩ ﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻟﻨﺮﻭﺩ ﺑﻮﺩ ··· ﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﺟﺎﺭ ﺳﺖ ، ﺯﺮ ﺁﻥ " ﻞ ﺧﺸﺘ " ﺎﻟ ﺍﻡ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻏﻼﻣ ﻞ ﺧﺸﺘ -- > ﻧﺎﻡ ﻠ ﺗﺎﺭﺨ ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺰﺷﻬﺮﻟﻨﺮﻭﺩ ‏( ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻨ ﺗﺮﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺯﻧﺪ ﺍﻡ ‏) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

غزل *سقف سفالی*

*سقف سفالی * ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺍﺩ ﺟﻨﻞ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻟ ﺍﻡﺩﻟﺘﻨ ﺁﻥ ﻫﻮﺍ ﻋﺒﻮﺱ ﺷﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﺭﻭﺩ ﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﺪ ﺑﻮﺩﺎﺎﻥ ﺭﻭﺳﺎﻫ ﻗﻠﺒ ﺯﻏﺎﻟ ﺍﻡ ﻋﻤﺮ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺧﺰﺭ ﻣﻮﺝ ﺧﺰﻡ ﻭ ···ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸ ﺍﻫﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻍ ﺎ ﻧﻮﺭﺱ ﻫﺮ ﻮﻫﺎﻪ ﺍﻡﻫﺮ ﻨﺪ ﻪ ﺑﺮﺍ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺎ ﻧﻬﻢﻣ ﺷﺪ ﺍﻣﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﺍﻦ ﺳﻨ ﺑﺎﻟ ﺍﻡ؟؟ ﺗﺎ ﺮﻪ ﻣ ﻨﻢ ، ﺧﺰﻩ ها سبز می شوندﺍﺯ ﻧﺎﻭﺩﺍﻥ ﻮ ﺳﻘﻒ ﺳﻔﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺸﺖ ﻮﻩ ﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﻣ ﺭﺳﺪﺧﻮﺭﺷﺪ ﻫﻤﺸ ﺮﺗﻘﺎﻟ ﺍﻡ ﻫﺮ ﻨﺪ ، ﻣﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﺪﻥ ﺭﺳﺪﻩ ﺍﻧﺪﻣﻦ ﻧﻮﺭﺱ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻭ ﻣﻮﻩ ﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻟﻨﺮﻭﺩ ﺑﻮﺩ ··· ﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﺟﺎﺭ ﺳﺖ ، ﺯﺮ ﺁﻥ " ﻞ ﺧﺸﺘ " ﺎﻟ ﺍﻡ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻏﻼﻣ ﻞ ﺧﺸﺘ -- > ﻧﺎﻡ ﻠ ﺗﺎﺭﺨ ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺰﺷﻬﺮﻟﻨﺮﻭﺩ ‏( ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻨ ﺗﺮﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺯﻧﺪ ﺍﻡ ‏) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

غزل *سقف سفالی*

*سقف سفالی * ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺍﺩ ﺟﻨﻞ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻟ ﺍﻡﺩﻟﺘﻨ ﺁﻥ ﻫﻮﺍ ﻋﺒﻮﺱ ﺷﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﺭﻭﺩ ﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﺪ ﺑﻮﺩﺎﺎﻥ ﺭﻭﺳﺎﻫ ﻗﻠﺒ ﺯﻏﺎﻟ ﺍﻡ ﻋﻤﺮ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺧﺰﺭ ﻣﻮﺝ ﺧﺰﻡ ﻭ ···ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸ ﺍﻫﺎﻟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻍ ﺎ ﻧﻮﺭﺱ ﻫﺮ ﻮﻫﺎﻪ ﺍﻡﻫﺮ ﻨﺪ ﻪ ﺑﺮﺍ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﺍﻡ ﻣ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺎ ﻧﻬﻢﻣ ﺷﺪ ﺍﻣﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﺍﻦ ﺳﻨ ﺑﺎﻟ ﺍﻡ؟؟ ﺗﺎ ﺮﻪ ﻣ ﻨﻢ ، ﺧﺰﻩ ها سبز می شوندﺍﺯ ﻧﺎﻭﺩﺍﻥ ﻮ ﺳﻘﻒ ﺳﻔﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺸﺖ ﻮﻩ ﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺩﻭﺭ ﻣ ﺭﺳﺪﺧﻮﺭﺷﺪ ﻫﻤﺸ ﺮﺗﻘﺎﻟ ﺍﻡ ﻫﺮ ﻨﺪ ، ﻣﻮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﺪﻥ ﺭﺳﺪﻩ ﺍﻧﺪﻣﻦ ﻧﻮﺭﺱ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﻭ ﻣﻮﻩ ﺎﻟ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻟﻨﺮﻭﺩ ﺑﻮﺩ ··· ﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﺟﺎﺭ ﺳﺖ ، ﺯﺮ ﺁﻥ " ﻞ ﺧﺸﺘ " ﺎﻟ ﺍﻡ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻏﻼﻣ ﻞ ﺧﺸﺘ -- > ﻧﺎﻡ ﻠ ﺗﺎﺭﺨ ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﺰﺷﻬﺮﻟﻨﺮﻭﺩ ‏( ﺷﻬﺮ ﻗﺸﻨ ﺗﺮﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺯﻧﺪ ﺍﻡ ‏) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خا تری بودن می گذرد!

... و به من خندیدی و نمی دانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را یم باغبان از پی من تند دوید سیب را دست تو دید غضب آلوده به من کرد نگاه سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالهاست که در گوش من آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من شه کنان غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت.* *حمید مصدق / ... ادامه در لینک سایت منبع ...

ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻫﻮﺍﻣﻮ ﻧﺪﺍﺷﺖ

ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺴ ﻫﻮﺍﻣﻮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺗﻮُ ﺧﻮﺩﻡ ُﻠﻮﻟﻪﺑﺎﺭﻭﻥ ﺷﺪﻡ ﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺰ ﻪ ﺑﺎﺪ ﻧﻤﺷﺪ ﺍﻭﻥ ﺷﺪﻡ ﺦ ﻣﺷﻢ ﻭ ﺗﻮُ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺭﺰﻡ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﺭﻡ ﺧﻨﺎ ﺧﻮﺍﺑﻮ ﺧﺮﻩ ﻣﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺭﻪ ﻭﺭﻕ ﻭﺭﻕ ﺗﺎ ﻣﻨﻢ ﺘﺎﺑﻮ ﺎ ﺩﻟﻢ ﺮ ﻣﺷﻢ ﻭ ﻣﻮﺳﻢ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻣﺬﺭﻩ ُﺮﺗﻼﻃُﻢ ﻗُﻠُْﻗُﻠُْ ﺳﺮﻣﺸﻢ سکوتو ﺑﺎﺩ ﻣﻨﻢ ﺭﻭُ ﺩﺳﺘﺎ ﺗﻮﺭّﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪﺍ ﺻﺪﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﻣﻮﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﺪﺍﻫﺎﻣﻮ ﺑﻪﺳﺮ ﺁﻭُﺭﺩﻥ ﺯﺩﻥ ﺗﻮُ ﻮﺵ ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺴﺎﺑﻢ؛ ﻣﺮﻭﻓﻮﻧﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺻﺪﺍ ﺻﺪﺍ ﺻﺪﺍ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎ ﻟﺒﺎ ﻟﺒﺎ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺪﻥ ﻟﺪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻔّ ﺭﻭ ﺗﻮُ ﻠﻮﻡ ﺗﻨﺪﻥ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

دنیای ما ناچیزها

تا نباشد چیزکی شاعر نگوید چیزها شعر موجودیست فرعی، ناشی از لبریزها برگهای ریخته شعرند و شاعر شاخه ایست شاکی از وجدان خاموشِ دلِ پاییزها بگذَرَد این نیز و بهمان نیز و صدها نیز، نیز عمر ها و لحظه ها نیز، ای امان از نیزها شهر، یارِ شهریارش را گرفت و بعد از آن یارگیری بدعتش جاماند، در تبریزها آهُوان در چاه افتادندو شیران توی گل گرگ ها بیرون زدند از چاله ها، کاریزها جرعتِ فریاد را در هامان سوختند خُـرده خُـرده خورده شد دنیای ما ناچیزها ... ادامه در لینک سایت منبع ...

list of abbreviations in e

ad : airworthiness directive add : acceptable differed defect aid : airworthiness inspection devision aig : accident and incident investigation devision ali : airworthiness limitation item amm:aircraft maintenance manual amp : aircraft maintenance program amsd : aircraft maintenance standard depertment aoc : air operate certificate aog : aircraft on ground awops : all weather operation asb: alert service bulletine brnav: basic required navigation cao.iri : civil aviation organization of islamic republic of iran c of a : certificate of airworthiness c of r : certificate of registration cad: civil aviation directive : continuing airworthiness manager o : continuing airworthiness mana ent organization cdl: configuration deviation list cfi ;carry forward item crs: dmd: easa: ectm:engine condition trent monitoring ehm: engine health monitoring eo: engineering order etops : extended range twin operation faa: icao: mc: maintenance certificate mcm : maintenance control manual mel : mnps : minimum navigation performance service mo : maintenance organization moe: maintenance organization exposition mpd: maintenance planning document mp: maintenance program ms: maintenance schedule nc: noise certificate p/n : part number ppc: production planning & control qam : qc: rnav: rsl: radio station license rvsm : reduced vertical separation minima s/n : serial number sb : service bulletine sil:service instruction leaflet sdr: service difficulty report smi ; schedule maintenance inspection srp : sector record page stch: supplemental type certificate holder tsn: time since new tch: type certificate holder tso:time since overhaul qa: ... ادامه در لینک سایت منبع ...

تو را نگا ه می کنم

تو را نگا ه می کنم چشمانت خلاصه ی آتش فشان استهم رنگ خاک ِ دیاری که دوستش می دارم چال ِ کنج ِ لبانت هلالک ِ جُفتی ماه است با خورشیدی در قفاکه مردمان ِ سرزمین ِ قلب ِ مرابه وِلوِله وا می داردبا انگشت ِ اشاره ی رو به آسمان خنده ات باران ِ مرواریدْ است و اخمت ز له یی که شهر آرزوهایم راویران می کند تو را نگاه می کنم و جهان رنگ می بازدنگاهت می کنم و خود را نمی بینم !-----------------------یغما گلرویی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مقاوم سازی در گیلان و مازندران

کاشت بولت در تمامی نقاط مازندران شهرستان آمل شهرستان بابل شهرستان بابلسر شهرستان بهشهر شهرستان جویبار شهرستان چالوس شهرستان کلاردشت شهرستان رامسر شهرستان ساری شهرستان سوادکوه شهرستان سوادکوه شمالی شهرستان سیمرغ شهرستان تنکابن شهرستان عباس آباد شهرستان فریدون کنار شهرستان قائم شهر شهرستان گلوگاه شهرستان محمودآباد شهرستان میان دورود شهرستان نکا شهرستان نوشهر شهرستان نور شهاب فلاح چای0912021547 ... ادامه در لینک سایت منبع ...

توجه توجه ...

⛔️ﻧﻮ : ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ ! ✅ﺑﻮ : ﺍﺯ ﺍﻨﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺬﺍﺷﺘﺪ ﻣﺘﺸﺮﻡ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺮﻓﺘﺎﺭﻡ ! ✅ﺑﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ! ﻧﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ ! ✅ﺑﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺪﻩ ! ⛔️ﻧﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ✅ﺑﻮ : ﻫﺪﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍ ﺷﻤﺎ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺷﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ! ✅ﺑﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺯﺷﺘﻪ ! ✅ﺑﻮ : ﻗﺸﻨ ﻧﺴﺖ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺑﺪ ﻧﺴﺘﻢ ! ✅ﺑﻮ : ﺧﻮﺑﻢ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺮﺍ ﺍﺫﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ؟ ! ✅ﺑﻮ : ﺍﺯ ﺍﻦ ﺎﺭ ﻪ ﻟﺬﺗ ﻣﺑﺮ؟ ⛔️ﻧﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷ ! ✅ﺑﻮ : ﺷﺎﺩ ﻭ ﺮ ﺍﻧﺮ ﺑﺎﺷ ! ⛔️ﻧﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ! ✅ﺑﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ! ﻧﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ! ✅ﺑﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﺴﺖ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﺪ ! ✅ﺑﻮ : ﺧﻠ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ ! ⛔️ﻧﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! ✅ﺑﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﻨﻢ ! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

دلم مرد میخواهد

دلم مرد می خواهد ن نا خط بریل بداند فصل به فصل تنم را بخواند بازی های ادبی ام را کشف کند دستش را بگیرم بازو به بازو دنیا را برایش تعریف کنم چشمش شوم عصایش و تمام زشتی ها ی جهان را برای او از قلم بیاندازم# سارا محمدی اردهالیتوی این شعر متوجه مرد ن نا نشدم ، یقیناا آدم کور نیست ، آدم بی فکرم نیست پس منظوره شاعر چی بوده؟؟؟؟ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

اعداد در لهجه عراقی

1- واحد 2- إثْنِین 3- إتْلاثه 4- أربعه 5- خمسه 6- سِتَّه 7- سبعه 8- إثْمانیه 9- تسعه 10- عشره 11- دَعَش 12- اِثْنَعَش 13- اِثْلَطَّعَش 14- اَرْبُطَعَش 15- خَمُسْطَعَش 16- سِطَّعَش 17- اِسْبُطَعَش 18- اِثْمُنْطَعَش 19- تِسَطَعَش 20- عِشْرین 30- إتْلاثین 40- أربَعین 50- خَمْسین 60- سِتّین 70- سَبْعین 80- إثْمانین 90- تِسعین 100- مِیَّه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

سپیدار

این روح سپیداربلندی است کزانشاخه ی سبزتنم می رویدکوته و تُرد ونحیف ولرزان رو به رُستن نگرانشاخه ی سبز تنم درغریبانه ی این چرخ مهیبپوست می ترکانددر هیاهوی زمین می شکوفاند برگ آه سبزینه ی این زیستنِ بی تکرار غنچه های صورتی رنگ بلوغروی سرشاخه ی شعرنبض مع ِ زمان...مثل سرگیجه ی سی روزه ی ماه در بزنگاه تکامل جاریشاخه ی ترد تنم، اینک از باد وتگرگ از تقاصِ شب بی عشقی ومرگ دیگرش باکی نیست شاخه ی این تن پرجوش و وش خود درختی شده است چه تناوربیدی شعله ور خورشیدی #ایثار-اجلالی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

حساب و کتاب

پایان سال و وقت حساب و کتاب شد پیشانی ام به محضرتان خیس آب شد هر روز با گناه دلت را ش ته ام بین این همه عصیان حجاب شد گفتند پای نامۀ ما گریه می کنی حال شما ز دیدن نامه اب شد با این وجود تا که گره خورد کار من یا صاحب ا مانِ دلم مستجاب شد این عمر بی وفا و تو هم دیر کرده ای آوای اَلرحیل به جانم عذاب شد امسال هم گدای شب جمعۀ حرم با یک دعای مادرتان بی حساب شد ما را ب عزیز دل شاه کربلا جان ی که صورتش از خون خضاب شد نازم به بانویی که به معراج قتلگاه در پاسخش نوای الیّ خطاب شد گودال فوق عرش و تجلی رب آن در حنجر پسر بوتراب شد عمری ست روضه خواندم و باور نمی کنم زینب چگونه وارد بزم شد صلی الله علیک یا ربیع الانام شاعر : قاسم نعمتى ... ادامه در لینک سایت منبع ...

پرواز

❇️پرواز کوچیده ام مثل پرستو تا بهار تو پر می کشم در دامن لیل و نهار تو تیری بینداز و بیندازم به دام عشقمی میرم اما می شوم تنها شکار تواز آسمان ،آبی ترم کن ، آسمانم باشیک راه شیری می شوم در انتظار توقصد قراری نیست،تا پرواز آ همسر می کشم در روزگار بی قرار تودنبال اسب سرکشت تا دشت های دورهر شیهه را پی می کنم تا مرغزار توشرعی ترین جام معبد انگورهر تهمتی را می م با سنگسار تو پَر می فروشم ،درمصاف شمع چشمانتدر بازاری ترین شهر و دیار توهر چند می ارزد تا دهم جانی م را میفروشم ،در حصار تو بُهتی پر از گل می شوم ،در روز دیدارتوقتی که می افتد دلم در لاله زار تو#مسلم_آهنگری ... ادامه در لینک سایت منبع ...

عهد عاشقانه

عهد عاشقانه سرنهم د ای عشق. زندگی یعنی نشستن باتودر دنیای عشق گفته ام این رابرایت بارها،ای عشق من دوست دارم باتوباشم تاشب یلدای عشق بازبی تاب است این دل،بیقراری میکند بامن ازامروزیک دل باش تا فردای عشق ماهی احساس من درتنگ دل جان میکند موج برمیدارداز این حادثه،دریای عشق عشق یعنی باتو بودن تاابد،دلدار من نقش ازتودرقاب دلم،سیمای عشق آسمان آبی شعر مرا مهتاب باش واژه هایم راستاره سازم ازرویای عشق ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مهمان

باز آمدی باز آمدی، از باغ و بستان آمدی از لطف گل اندر چمن، بر ما گلستان آمدی خوشتر ز عطر گل سحر، آمد بسوی ما خبر آن خوش خبر باران شد و برما تو باران آمدی از نعمت باران و ابر، سیلاب بر ما شد روان راه و گذرگه بسته شد، از راه خاران آمدی خار مغیلان هرقدم ، پیوسته در راه تو بود پیوسته اندر چشم ما، منت گذاران آمدی از کاخ سلطان کرده ای، بر بینوایان یک نظر ازمسند شاهانه بر، ما بینوایان آمدی از نور روی ماه تو روشن شده این خانمان بر خانه تاریک مان، چون ماه تابان آمدی در اشک دیدگان تو، دردی زهجران دیده ام از داغ هجران رخ مهمان نوازان آمدی دعوت شدی از سویما، ای یاور و محبوب ما در پاسخی بر دعوت ایوب و یاران آمدی ... ادامه در لینک سایت منبع ...

شعر نوشته عاشقانه

شعر نوشته عاشقانه عاقل فهم عاقل را به عاشق، راه نیست… هرچه گویم باز میگویی، که چیست؟ باید اول ، ترک هشیاری کنی… عشق را در خویشتن جاری کنی! هر زمان گشتی تو مست جام عشق… خویش را انداختی در دام عشق! آن زمان شاید بدانی عشق چیست… چون کنی درک یکی را از دویست….! “مولانا هر ی لایق آن نیست که یارم باشد دست من گیرد و با عشق کنارم باشد گرچه چندیست که احساس غریبی دارم نکنم من طلب عشق که عارم باشد منم و دفتر شعری و کمی تنهایی؛ با همه مردم این شهر چه کارم باشد ادامه مطلب ... ادامه در لینک سایت منبع ...

خوراک میگو

مواد لازم میگو حدود 200 گرم سیر دو جبه= ریز د شده فلفل سبز(ترجیحا تند) یک عدد= ریز د شده پیاز یک عدد کوچک= ریز د شده پاپریکای قرمز یک عدد= ریز د شده روغن زیتون یک ق غ نمک /فلفل/ زعفران سس چیلی جعفری خشک روش برای دو تا سه ساعت میگو ها را با موادی که ذکر شده ماریناد می کنیم! منهای چیلی سس بعد هم تابه را میذاریم تا خوب داغ بشه بعد کم کم میگو ها را اضافه می کنیم اگه یهویی اضافه بشه آب میندازه و بد میشه موقع سِرو غذا بهش چیلی سس بزنیم یا حتی یه سس تند تر میشه کب هم بشه همین ساید ه این غذا میشه سیب زمینی فری باشه ... ادامه در لینک سایت منبع ...

[شعر کوتاه]

۱ چشم گشودم ناگهان: مردی را آسمان می بلعید زمین می بوسید. ۲ از برکه فقط دو پلکِ پریده. کی بود که بیدار شد؟ تصویر ماه کجا خشکید؟ ۳ چشم بستی و در چشم جهان گیر کرده ای چشم اگر باز کنی تاب نمی آورد آفتاب می سوزاندت. ... ادامه در لینک سایت منبع ...

باطل شـــد

خالی شده ام از تمام این ١٩ سالپـــوچ .. دل گیرانه در حـال آماده سازی ، کنار کشیده از تقدیر دگرگونی فرا تغییر ب وسعتی نفس گیــر پرت از همه إنسان هــا اواسط فلسفهـ ای تــاریک نافهمیِ نامطلق و پیشانی نشان دار شده از تجربیاتی در گروی اجبار بی اعتباری ملامــت بــــار و من تنها و خـالـی بی هیچ تـبار +باطل شد . +مرحله جدید زندگی دریافت شد . مِرسانــا ... ادامه در لینک سایت منبع ...

رهایی

ابتدای سفر انتها نزدیک بود (اینطور می نمود) هر چه پیشتر رفتم مقصدم نامعلوم تر پاهایم قوی تر چشمانم خسته تر سرگشتگیم بیشتر لبهایم تشنه تر رویایم بزرگتر امیدم پررنگ تر دلم ش ته تر صدایم بی صداتر غروب مسافری بی رمق کنار دریا می خواند: «چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد» نگاهش و بر موج آبی خون آلود رفتم. و دانستم مقصد رهایی است از تن از من. صبح بیست و سوم بهمن هزار و سیصد و نود و شش ... ادامه در لینک سایت منبع ...

قناریانِ نگاهت، دل مرا بردند

قناریانِ نگاهت، دل مرا بردند به بال و پر زدنی تا به قصه ها بردند چه بی خیال در آغوشِ انزوا بودم که آمدند و پ د و بی هوا بردند نگاهِ من که به گودالِ تیرگی می ریخت به جشن رنگی نور و گل و نوا بردند و دستهای مرا مثل جویبارانی به سوی دامن دریایی خدا بردند شبیه نقطه نشستند مردمک هایت و سطرِ بی ی ام را به انتها بردند چرا چو چشمه نجوشم؟ که بین این همه سنگ قناریانِ تو، تنها دلِ مرا بردند... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

داستان بچه

من و علی با کلی درد و سر ازدواج …ما همدیگرو به حد مرگ دوست داشتیم،سالهای اول زندگیمون خیلی خوب بود…اما چند سال که گذشت کمبود بچه رو به وضوح حس می کردیم… می دونستیم بچه دار نمی شیم…ولی نمی دونستیم که مشکل از کدوم یکی ازماست…اولاش نمی خواستیم بدونیم…با خودمون می گفتیم…عشقمون واسه یه زندگی رویایی کافیه…بچه میخوایم چی کار؟…در واقع خودمونو گول می زدیم… هم من هم اون…هر دومون عاشق بچه بودیم… تا این که یه روز علی نشست رو به روم وگفت… مهناز اگه مشکل از من باشه …تو چی کار می کنی؟… خیلی سریع بهش گفتم…من حاضرم به خاطرتو رو همه چی خط سیاه بکشم…علی که انگار خیالش راحت شده بود یه نفس راحت کشید و از سر میز بلند شد و راه افتاد… گفتم:تو چی؟گفت:من؟ گفتم:آره…اگه مشکل از من باشه…تو چی کار می کنی؟ برگشت…زل زد به چشام…گفت:تو به عشق من شک داری؟…فرصت جواب ندادوگفت:من وجود تو رو با هیچی عوض نمی کنم… با لبخندی که رو صورتم نمایان شد خیالش راحت شد که من مطمئن شدم اون هنوزم منو دوس داره… گفتم:پس فردا می ریم آزمایشگاه… ( بقیشو توی ادامه مطلب بخونین ) ... ادامه در لینک سایت منبع ...

یادت هرگز نکند ترک دل تنگ مرا

به نفسهای دقایق سوگندبه مسیر گذر آب روانو به سرسبزی باغات بهاربه نوای خوش آواز هزاربه کواکب سوگندبه نور در آیینه آبو به بازیگری شعله شمع در هیاهوی نسیم گذرانبه صدای ترک برگ خزان و به عصیانگری باد وزانو به نجوای شبانه سوگندو به آن قطره اشک که چکید از سر دل تنگی هاو به زیبایی نامت سوگندو به آن لحظه که میخوانم تو رایادت هرگز نکند ترک دل تنگ مرا 『اسماعیل مقیمی』 ... ادامه در لینک سایت منبع ...

برای عشق

به بازآمــــدنـــت چــنان دلخــوشم کــه طــفلــی به صــبح عیــد پرستـــویی به ظـــهـــر بهـــار و من به دیدن تـــــو چنان در آینه ات مشغولـــم که جهـان از کنارم میگـذردبی آنکه ســــر برگردانــم... ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مایونز الکی

مواد لازم توفو (پنیر سویا)200 گرم سرکه 10 میلی آبلیمو 10 میلی سس دل 20 گرم روغن زیتون 15 میلی شکر کم زرچوبه نوک قاشق چ نمک و فلفل سفید به مقدار لازم روش توفو د شده داخل می ر می ریزیم بعد مواد دیگه را بهش اضافه می کنیم و کلی می می کنیم تا بافت یکنواخت داشته باشیم اگه خیلی غلیظ بود بهش شیر سویا اضافه می کنیم *تا 10 روز میشه نگه داشت داخل یخچال *کالری این سس شش درصد مایونز معمول هستش :) *هنوز خودم امتحانش ن :) روش از گلاره!!!! ... ادامه در لینک سایت منبع ...

مردا مثل چی هستن؟

مرد ها مثل « مخلوط کن » هستند در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد مردها مثل« آگهی بازرگانی »هستند حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد مردها مثل « کامپیوتر »هستند کاربری شان سخت است و هرگز حافظ های قوی ندارند مردها مثل« سیمان »هستند وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا ی مردها مثل« طالع بینی مجلات »هستند همیشه به شما میگویند که چه ید و معمولاً اشتباه می گویند مردها مثل« جای پارک »هستند خوب هایشان قبلا" شده و آنهائی که باقی مانده اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم ... ادامه در لینک سایت منبع ...

لباس بى وفایى را به دست

لباس بى وفایى را به دست خود تنت تو را اى دوست با مهر زیادم دشمنت خیالم بود تندیسى طلا از عشق مى سازم محبت بد ترین ا یر بود و آهنت تو رفتى با خدا باشى ، خدا در چشم من گم شد از آن وقتى که تسبیح خودم را گردنت تمام خاطراتت را همان روزى که مى رفتى به قلبم دوختم سنجاق بر پیراهنت تو تک کبریت امّیدم در اوج بى ى بودى تو را اى عشق با امیدوارى روشنت چه مى ماند به جز بى حاصلى در دست هاى من به رغم کوششى که در بدست آوردنت ؟ ... ادامه در لینک سایت منبع ...

وابسته شدم

وابسته شدم من به ی ، کاش بیاید که بماند انگار ندارد به دلم میل ، بخواهد که بماند با آمدنش در دل من خانه بنا کرد ، ولی رفت صد تیشه به دیـواردلم زد که بماند یک روز خدا خواست نشیند به دلم عشق روز دگــــــــــری نفــرت بی حد، که بماند آمــد گــره ای زد به دلـــم کـــاش نـمی زد ای کاش گره بر دل من بسته بماند رفت از برِ من دلبر و دل باز به من گفت شاید که پشیمان شـــــده شاید که بماند ... ادامه در لینک سایت منبع ...

یک نظرسنجی در مورد بهترین سرمایه گذاری در ایران

ایجاد ب و کار خدمات – 1k 27% ایجاد ب و کار موادغذایی – 960 25% ایجاد ب و کار تولید و صنعتی – 574 15% ایجاد ب و کار کشاورزی – 300 8% ملک – 290 8% واردات و صادرات – 241 6% طلا و سکه – 180 5% بورس – 119 3% دلار – 114 3% ... ادامه در لینک سایت منبع ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند جستجو و بازنشر مطالب مرتبط با عبارت when do i want to face it idk توسط ربات های هوشمند خبری از بین منابع معتبر فارسی زبان دریافت و نمایش داده میشوند.